PISA 2022 Singapore fortfarande i topp

Senaste PISA studien som presenterades 5 december 2023 visar att Singapore fortfarande är överlägset bäst av alla länder. Sveriges resultat i matematik och läsförståelse försämras kraftigt, i likhet med de flesta länder i studien. Ett lysande undantag är Singapore som bibehåller sin första plats och till och med förbättrar sina resultat. Från i topp till ännu mer i topp med andra ord.

Detta står i skarpt kontrast till Sveriges resultat där vi ser en kraftig nedgång i matematik (-21 poäng), vilket kastar oss tillbaka till samma nivå som bottennoteringen 2012. En skillnad från 2012 är dock att de flesta länder har försämrat sina resultat kraftigt. En allmän pandemieffekt lyfts fram som en trolig förklaring till den negativa resultatutvecklingen, såväl inom Sverige som generellt. Det är dock farligt att tänka att försämringen endast beror på pandemin, både OECD och Skolverket lyfter fram att det sannolikt finns fler förklaringar. Brister i skolsystemet, försämrad likvärdighet, en ökad distraktion från digitala verktyg och andra kvalitetsbrister i undervisningen, lyfts också fram som förklaringsfaktorer.

Singapore är alltså en av få länder som inte ser en försämring i resultaten. De får sin högsta poäng någonsin i matematik (575) vilket ligger långt över Sverige (482) och genomsnittet i OECD  (472).

Vad kan vi i Sverige lära av detta? Jo, vi kan dra lärdom av hur de gör i Singapore och använda Singaporemodellen i vår undervisning här i Sverige. Många studier lyfter fram Singapores sätt att kontinuerligt utveckla sin matematikundervisning med en tydlig kursplan i matematik och välutbildade lärare som undervisar med fokus på problemlösning. Det tar Singaporemodellen och Singma matematik fasta på. Vi tar utgångspunkt i Singapores kursplan i matematik och gör de anpassningar som behövs för att passa våra förhållanden och kursplan här i Sverige. Vi ser till att undervisningen är forskningsbaserad och hjälper eleverna att bli aktiva och vassa problemlösare. Glädjande nog ser skolor som använt Singaporemodellen under en längre tid förbättrade elevresultat i matematik.

Magelungsskolan i Farsta är man nu inne på sitt fjärde år med Singaporemodellen på hela skolan, åk F-6. Rektorer, lärare och elever vittnar om att det stärker resultaten på flera plan.
Helene Litzen, rektor på Magelungsskolan, framhåller att eleverna klarar de nationella proven bättre och att deras attityder till matte som ämne har stärkts. Dessutom har elevernas språk och förmåga att resonera och lösa problem utvecklats enormt. 

”Vi ser att det ger fina resultat. Det syns på de nationella proven och på elevernas attityder till matematik. Nu tycker de matte är riktigt roligt.”Helene Litzen, Rektor Magelungsskolan.

Magelungsskolan är en av hundratals skolor i Sverige som undervisar utifrån Singaporemodellen. Vi fram emot att fortsätta stödja de skolor som arbetar med Singaporemodellen och att nå ut till många fler skolor i Sverige.

Här kan du läsa mer om PISA 2022:

OECDs rapporter om PISA 2022

Skolverkets rapport PISA 2022

Här kan du läsa mer om våra utbildningar:

Kurser i Singaporemodellen